Exploitatie-

begroting 2019

Baten

Baten Begroting 2019
80 Opbrengsten 83.500
82 Specifieke dienstverlening 7.000
85 Diverse baten 3.500
88 Subsidies 508.000
Totaal Baten 602.000

Lasten

Lasten Begroting 2019
40 Bestuurs- en organisatiekosten 12.500
41 Huisvestingskosten 42.000
42 Personeelskosten 308.500
43 Administratiekosten 31.300
44 Transportkosten 2.700
45 Automatiseringskosten 49.000
46 Collectie- en mediakosten 125.000
47 Specifieke kosten 15.500
49 Afschrijving / rente / voorzieningen 4.500
Totaal Lasten 591.000
Saldo voor mutaties reserves 11.000
Bestemmingsreserve onderhoud 11.000

Saldo na mutaties reserves 0

Organisatie

Vorig artikel

Terug naar startpagina

Volgend artikel